​Lidmaatschapsreglement


Lidmaatschapreglement scouting Berkel-Enschot

Proefdraaien

Voordat men besluit lid te worden, mag het aspirant lid vier keer gratis komen proefdraaien met de speltak van zijn of haar leeftijd.

Lid worden

Om lid te worden bij de Scouting Berkel-Enschot dient een inschrijfformulier te worden ingevuld. Dit inschrijfformulier kan worden verkregen via de website van de Scouting Berkel-Enschot (http://www.scoutingberkelenschot.nl/new/lid-worden/jeugdlid/) of via de leiding van de speltak. Het inschrijfformulier moet ondertekend worden door de wettelijke vertegenwoordiger(s) of door het aspirant lid zelf indien hij/zij 18 jaar of ouder is.

Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dient te worden ingeleverd bij de leiding van de betreffende speltak. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie en is het lid contributieplichtig.

Contributie

Voor de hoogte van de contributie voor scouting verwijzen wij naar hetgeen hierover op onze site is opgenomen: http://www.scoutingberkelenschot.nl/new/lid-worden/contributie/.

Het scouting seizoen loopt van 1 september tot en met 30 juni (10 maanden). Voor leden die na 1 september starten wordt de contributie naar rato berekend, met een minimum van €27,50. Dit is de contributie die scouting Berkel-Enschot per lid moet afdragen aan Scouting Nederland.

De contributienota voor het nieuwe scoutingseizoen zal in oktober per e-mail worden toegezonden aan de ouders/vertegenwoordigers (of lid indien deze 18 jaar of ouder is).

Automatische incasso contributie

Om de administratieve lasten te beperken maakt scouting Berkel-Enschot bij voorkeur gebruik van automatische incasso. Na inschrijving van een lid stuurt scouting Berkel-Enschot een eenmalig machtingsverzoek per e-mail. Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso wordt een extra opslag van € 2,50 in rekening gebracht op de contributie.

De ouders/vertegenwoordigers (of lid indien deze 18 jaar of ouder is) ontvangen vooraf per e-mail de contributienota met de vermelding van de datum waarop het bedrag van de rekening wordt afgeschreven. Als degene die de machtiging heeft afgegeven het niet eens is met de afschrijving, dan heeft deze 56 kalenderdagen (8 weken) de tijd om de bank de opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken.

Opzeggen lidmaatschap

Als een lid wenst op te zeggen, dient het lidmaatschap vóór 1 augustus te worden opgezegd. Dit kan per e-mail, bij de ledenadministratie (leden.scoutingberkelenschot@gmail.com) of schriftelijk bij de ledenadministratie, scouting Berkel-Enschot, p/a Sint Jorisstraat 6, 5056SB Berkel-Enschot. Een opzegging is pas definitief op het moment u hiervan een bevestiging van de ledenadministratie heeft ontvangen.

Bij tussentijdse opzegging vindt er geen teruggave van de contributie plaats.

Bron: lidmaatschapreglement v09092015-update_adres.pdf